Контакт с нас

Нашето местоположение

Адрес:
Пловдив
Телефон:
+1 (234) 567-8901

Факс:
+1 (234) 567-8901

Форма за контакт

Име:

Адрес на електронната поща:

Съобщение:

Въведете кода в полето по-долу:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-2145.
„Ръчкоделница“


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Ренмар-2013 ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта"